Ihre Liquids Ansprechpersonen Schweiz

Leitung Liquids

 

Rudolf Schibli

Leitung Liquids
+41 79 573 94 71
rschibli@soprema.com

Marketing Liquids

Nadja Baumann

Marketing- & Kommunikationsverantwortliche Liquids
+41 79 926 88 84
nbaumann@soprema.ch

Raphael Muggli

Leitung Kurswesen & Assistent Marketing Liquids
+41 79 519 38 78
rmuggli@soprema.ch

Beratung & Verkauf Liquids

Zejnullah Rujkovci

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 157 09 67
zrujkovci@soprema.ch

Leonardo Bloise

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 916 54 42
lbloise@soprema.ch

Sven Jans

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 372 56 99
sjans@soprema.ch

Florian Studer

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 543 48 62
fstuder@soprema.ch

Reto Pfister

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 833 07 21
rpfister@soprema.ch

Rafat Haidary

Technischer Support & Assistent Produktmanagement Liquids
+41 79 693 03 07
rhaidary@soprema.ch

SEGMENT DACH/DETAIL/BALKON

Rudolf Lang

Anwendungstechnik Liquids
+41 76 675 31 57
rlang@soprema.ch

Michael Staub

Anwendungstechnik Liquids
+41 79 239 91 26
mstaub@soprema.ch

Marc Prelle

Anwendungstechnik Liquids
+41 79 938 92 76
mprelle@soprema.ch

Yves Perrenoud

Beratung & Devisierung Liquids Westschweiz
+41 79 357 21 57
yperrenoud@soprema.ch

Leonardo Bloise

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 916 54 42
lbloise@soprema.ch

Zejnullah Rujkovci

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 157 09 67
zrujkovci@soprema.ch

Leonardo Bloise

Beratung & Verkauf Liquids
+41 79 916 54 42
lbloise@soprema.ch

SEGMENT FLOORING/INDUSTRIE/PARKING

SEGMENT BRÜCKE

René Riedweg

Produktmanager Ingenieurbauten
+41 79 405 29 00
rriedweg@soprema.ch

PRODUKTMANAGEMENT

Rico Wolf

Produktmanagement Liquids
+41 79 128 93 61
rwolf@soprema.ch